दुआए सफवान / अलक़मा -  ज़्यारते आशूरा के बाद की दुआ

यहाँ डाउनलोड करें                   Real में सुनें           MP3 में सुनें          विडियो         YouTube (1)   (2)         

 

मुहर्रम होम पेज

 

बिस्मिल्ला हिर रहमा नीर रहीम

بسم الله الرحمن الرحيم

या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू या मुइ'ईबा दावातिल मुज्तार्रीना या काशिफा कर्बिल मक्रूबीना यागियासल मुस्तागीसीना या सरीखल मुस्तासृखीना या मन हुवा अक्राबू इल्लय्या मिन हबील वरीदी या मन यहूलू हेनल मरी क़ल्बीही या मन हुवा बिल मंज़रिल ला बिल उफुकिल मुबीनी वया मन हूवर-रहमानुर-रहीमु अलल अर्शिस्तावा या मन या लामू ख़ा-इन्तल 'यूनिल मा तुख्फिसुदूरू या मन ला याख्फा अलैहि खाफियातुंन या मन ला तश्ताबिहू अलय्हिल अस्वातु या मन ला तुगाल्लितुहिल हाइ'आतु या मन ला युब्रिमुहू इल्हाहुल मुल्ह्हीना या मुद्रिका कुल्ली फौतींन याइअममी कुल्लीशम्लिन या बारी-अन्नुफूसी ज़ल्मौती या मन हुवा कुल्ला योमिंन फी शा-निन या काज़ियल हैअती या मुनाफ्फिसल कुरुबाती या मुतियास्सू आलाती या वलिय्यर'रागाबाती या काफिया'मुहिम्माती या मन यक्ती मिन कुल्ली शै-ईन ला यक्फी मिन्हु शैउन फिस्समावाती वाल अर्जी असअलुका बी हक्की मोहम्मदीन खातिमिन 'अबिय्यीना अलिय्यिन  अम्मीरिल मु-मिनीना बी हक्की फातेमता-ब्निती नाबिय्यिका बीहक्किल हसनी वाल हुसैनी फ़ा इन्नी बिहिम अतावाज्जहू इलैका फी मक़ामी हाज़ा बिहिम अतास्सालू बिहिम अताशाफ्फा-उ इलैका बिहक़-किहीम अस-अलुका उक्सीमु या ज़िमू 'यका बिषा-शा- निल्लाज़ी लहुम इन्दाका बिल्क़दरी"अज़ी 'अहुमइन्दा-का बिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल्तहुम अलल आलामीना बी इस्मिकल-लज़ 'तहों इन्दाहुम बिही खासस्ताहुम दूनलआलामीनाव बिही अबंताहुम अब्नता-फ़ज्लाहुम मिन फ़ज्लिल आलामीना हत्ता फ़ाक़ा फ़ज्लाहुमफज्लाल आलामीना जमीअन अस'उका अन तुसल्लिया अला मोहम्मदीन आले मोहम्मदीन अन तक्शिफाअन्नी गम्मे हम्मी कर्बी तक्फियानिल मुहिम्मा मिन उमूरी- ताक्ज़िय अन्नी देनी तूइ-ईरनी मिनल फकरी तुजीरनी मिनल फाक़ति तुग्निअनी अनिल मस-अलाती इलल मख्लूकीना तक्फियानी हम्मा मन अखाफुहम्महू उस्रा मन अखाफु उस्राहू हुजूनाता मन अखाफुहुजूनातुहू शर्रा मन अखाफु शर्रहू मकर मन अखाफु मक्रहू बग्या मन अखाफु बग्या मन अखाफु बग्यहू जौरा मन अखाफु जौरहू सुल्ताना मन अखाफु सुल्ताना-हु कायदा मन अखाफु कय्दुहू मर्दुरता मन अखा-फ मक्दुराताहू अलय्या तरुददा अन्नी काय्दाल्कय्दाती मक्रल मक्रत अल्लाहुम्मा मन अरादानी फ़ा अरीज्हू मन कादानी फकिजु वस्रिफ अन्नीकय्दहू मक्रहू बस्सहू अमानिय्याहू वामनहु अन्नीकैफा शि-ता अन्ना शिता अल्लाहुम्माश्गाल्हू अन्नी बी फक्रिन ला तैबुराहू बिबला-ईन ला तस्तुरोहू बी  फाकातिन ला तसौद'दुहा बिस्कुमिन लातु'आफीही वा ज़ुल्लिन्ला तूइज्ज़ुहू बी मसनातीं ला तैबुरुहा अल्लाहुम्मा-ज्रिब्बिज्ज़ुल्ली नस्बा अय्नाय्ही अदखिल अलैहिल फक्रा फी मंज़िलिही वाल इल्लाता वस्सुक़-मा फी बदनिही हत्ता तश्गालुहू अन्नी बिशुग्लीन शागिलिन ला फ्रागा लहू अन्सीही ज़िकरी कमा अन्सय्ताहू ज़िक्रका खुज अन्नी बी समी'ही बसरिही लिसानीही यदिही रीलिही क़ल्बीही जमी' जवारिही अदखिल 'अलैहि फी जमी ज़ालिकास-सुक्मा ला तश्फिही हत्ता तजअला ज़ालिका लहू शुग्लन शागिलन बिही 'अन्नी व् अन ज़िकरी वक्फिनी वा काफिया मा ला यक्फी सिवाका फ़ा इन्नाकाल काफी ला काफिया सिवाका मुफर्रीउन ला मुफर्रिजा सिवाका मुगीसुं ला मुगीसा सिवाका जारून लाइआरा सिवाका खाबा मन काना इआरुहू सिवाका मुगीसुहू सिवाका मफ्ज़ा'उहू इला सिवाका मह्राबोहू इला सिवाका मल्ज-हू इला गैरिका मंजाहू मिन मख्लूकींन गैरिका फ़ा अन्ता सिक़ाती रजा-ई मफ्ज़' मह्रबी मलिआयी मंजाया फबिका अस्ताफ्तिहू बिका अस्तानीहू व् बी मोहम्मदीन आले मोहम्मदीन अतावाज्जहू इलैका अतावास्सालू अताशाफ्फा' फ़ा अस'अलुका या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु फ़ा लकल हम्दु लकश शुक्रू इलैकल मुश्तोका अन्तल मुस्ता'आनु फ़ा अस'अलुका या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु बी हक़की मोहम्मदीन आले मोहम्मदीन अन्तुस सल्लीअला मोहम्मदीन आले मोहम्मदीन अन तक्शिफा अन्नी गम्मी हम्मी कर्बी फी मक़ामी हाज़ा कमा कशाफा अन नाबिय्यिका हम्महू गाम'महू कर्बहू कफय्ताहू हौला अदुव्विही फक्शिफ 'अन्ने कमा कश्फ्ता अन्हु फर्रिज 'अन्नी कमा फक्शिफ 'अनी कमा कश्फ्ता 'अन्हु फर्रिज 'अन्नी कमा फर्रजता 'अन्हु वक्फिनी कमा कफैताहू वस्रिफ 'अन्नी हौला मा अखाफु हौलाहू मा-उनाता मा अखाफु मौन्ताहू हम्मा मा अखाफु हम्महू बिला मा-उनातिन अला नफ्सी मिन ज़ालिका वसृफ्नी बिक़ज़ा-इहवा-ई किफायती मा अहम्मानी हम्मुहू मिन अमरी आखिरती दुन्याया या अमीरल-मुमिनीना या अबा'अब्दिल्लाही 'अलयका मिने सलामुल लाही अबादान मा बकीतु बकियाल्लैलू वन्नाहारु ला इया'अलाहुल्फाहू अस्खिरल 'अहदी मिन जियारती-कुम्मा ला फर्रक़i अल्लाहू बैनी बिना-कुम अल्लाहुम्मा अहयीनी हय्याता मोहम्मदीन ज़ुर्रिय्यातिहीम अमित्नी ममाताहुम तवाफ्फानी 'अला मिल्लातिहीम वह्शुरनी फी ज़ुम्रतिहीम ला तुफर्रिक बैनी बैनाहुम तर्फाता 'अय्निंन अबादान फिद्दुन्या वाल आखिरती या अमीरल मु-मिनीन या-अबा 'अब्द्ल्लाही अताय्तुकुमा ज़ाइरण मुतावासिलन इलाल्लाही रब्बी रब्बिकुमस मुतावाज्जिहन इलैएइ बिकुमा मुस्ताश्फी'अन बिकुमा ईल'अल्लाहि ता'आल़ा फी हैअती हज़िही फ़ा-इशफा' फ़ा इन्ना फकुम्मा 'इन्दाल्ला-हिल्माकामल महमूद वाल इआहल वैईहा वाल मंज़िलार्र-अफ़ी' वल्वासीलातैन्नी अन्क़लिबू अन्कुम्मा मुन्ताज़िरण लिलानाज्जुज़िल हाजती क़ज़ा-इहा नाजाहिहा मिनाल्लाही बी शफा अतिकुमा लिलाल्लाही फी ज़ालिका फला अखीबू वला'यकूनू मुनालाबी मुन्क़लिबन खेबन खासिरण बल यकूनू मुन्क़लाबन राजिहन मुफ्लिहन मुन्जिहन मुस्ताजाबन बिक़ज़ा-ई जमी' हवा-इजी तशाफ्फा अली इलाल्लाह इन्क़लाब्तु 'अला मा शा-अल्लाहू ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मुफव्विज़ंन अमरी इलाल्लाही मुलजि-अन ज़हरी इल्लाही मुतावाक्किलन 'अलाल्लान्ही अकूलू हस्बिया-ल्लाही कफा समी'अल्लाहू ले मन दा' लैसा ली रा-अल्लाहि वारा-अकुम या सादाती मुन्तहा माशा-अ रभी काना मा लम यशा लम यकून ला हौला लाकुव्वता इल्ला बिल्लाहि अस्तौदी'उकुमल्लाहा ला जा'अलाहुल्लाहू आखिरल 'अहदी मिन्नी इलैकुम्मा इन्सराफ्तु या सय्यिदी या अमीरल मु-मिनीना मौलाया अन्ता या अबा अब्दिल्लाही या सय्यिदी सलामी अलय्कुम्मा मुत्तासिलूं मत्तासलाल्लाय्लू वन्नाहारु वासिलूंन ज़ालिका इलैकुमा गैरा मा योजूबिंन 'अन्कुम्मा सलामी इंशा-अल्लाहु अस-अलुहू बी हक़की कुमा अन्य्याशा-अ ज़ालिका यफ'अला फ़ा इन्नाहू हमीडून माजिद इन्क़लाब्तु या सय्यीदी 'अन्कुमा ता-इबन 'आ-इबन हामिदन लिल्लाहि शाकिरण राईयन लील इईआबति गैरा आयिसिन ला कानितिन आ-इबन आ-इदं राजीअन इला ज़ीयारती-कुमा ग़ैरा रागीबिन अन्कुमा ला मिन ज़ियारातिकुमा-बल राजी-उन आ-इदुन इंशा-अल्लाहू ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि या सादती रागिब्तु इलैकुम्मा इला ज़ियारातिकुमा बादा अनजाहिदा फीकुमा फी ज़ियारातिकुमा अहलुद-दुन्या फ़ा ला खय्यब अनियल लाहू मा रा-इऔतु मा अम्मलतू फी ज़ीयारती -कुमा इन्नाहू क़रीबुन मुजीब