दुआए इफ्तिताह

   डाऊनलोड करें     सुने / डाऊनलोड करें     mp3-1       mp3-2      mp3-3
 
 
     

बिस्मिल्ला हिर रहमान नीर रहीम

अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्तातेहुस सना' बे हम्देका  अन्ता मुसददिडून लीलस  सवाबे  बे मन्नेका व अय्क़नतो अन्नका अन्ता अर्हमुर रहेमीना फी मौज़े'ईल अफ् वे वर रहमते व अशद-दुल  मुआकेबीना फी मौज़े'इन नकाले वन नाकेमाते  व अ'ज़मुफ़  मुता जब्बारीना फी मौज़े'ईल किब्रिया  वफ़  अज़ामाते; अल्लाहुम्मा अज़िनता ली फी दुआए'का  मस'अलातेका फस्मा' या समी' मी-धती  अजीब या रहीमो दा'वती  अक़ील या ग़फूरो असराती फाकाम या इफाही मं कुर्बतींन  क़द फर्रज्ताहू  होंया मूमिन  क़द कशाफ्तहा   असरतींन क़द अक़ल्तहा  रहमतींन क़द नाशर्तहा  हब्क़ते बला'इन क़द फकक्तहा; अलहम्दो लिल्लाहिल लज़ी लम यात्ताखिज़ साहिबतन ला वालादन वलंन यकून लहू शारीकुन  फीत  मुल्के व लम यकुन-ल लहू वालिय्युं  मिनज़  ज़ुल्ले    कब्बिर्हू तक्बीरण; अलहम्दो उल्लाहे बे जमी'ए हामिदेही कुल्लेहा अला जमी'ए ने'अमेही  कुल' एहा; अलहम्दो लिल्लाहिल  लज़ी  ला मुज़ददा लहू फी मुल्केही  व ला  मुनाज़े'अ लहू फी अम्रेही; अलहम्दो  लिल्लाहिल लज़ी ला शरीका लहू फी खल्केही   व ला शबीहा  लहू फी  अज़मतेही ; अलहम्दो लिल्लाहिल फाशी  फिल  खल्के  अम्रोहू   उंदोहुज़  जाहिरे बिल  करमे मज्दोहुल बसिते  बिल जूदे यदाहुल लज़ी ला तन्कुसो खज़ा 'एनोहू व ला ताज़ेदोहू  कस्रतुल अता'ए इलिया  जुडन व करमन इन्नाहू होवल अजीजुल वह्हबो; अल्लाहुम्मा इन्नी असा' लोका  क़लीलन  मिन कसीरिन  मा'अ हजातिन  बी  इलैहे अजीमतीं  व गिनाका अन्हू  क़दीमुंन व  होवा  इंदी कसीरून   होवा अलैका सहलूंन यासीरून; अल्लाहुम्मा इन्ना अफ्वाका अन ज़न्बी व ताजवुज़का   अन खती' अती  सफ्हाक अन जुल्मी व सतरका अला क़बीहे अमली व हिल्माका अन कसीरे  जुरमी  इन्दा  मकाना मिन खता' अमदी अत्मा'अणि फी अन अस'अलोका  मा ला  अस्तौजिबोहू   मिन्कल  लज़ी राज़कतानी मिन रहमतेका  आरैतनी मिन कुदरतेका व अर्रफ्तानी मिन इजाबातेका फसिरतो अद'उका आमिनन व अस'अलोका मुस्ता'निसर ला खा'एफन व ला वाजेलन मुद्देलीन अलैका फीमा क़सद्तो  फीहे इलैका  इन अबता' 'अन् नी अताब्तो बेजहली अलैका व ला'अल्ला  लज़ी अबता' अन्ल्ली होवा खैरुन ली ले इल्मेका बे आकेबतिल उमूरे फलं आना  मौलन . करीमन अस्बारा अला अब्दीन लईमिन मिनका अलय्या या रब्बे इन्नका तद'ऊनी फ उवल्ली  अनका  व ताताहब्बबो  इल्या फा अत्बघ्घजो  इलैका व तातावाद्दो  इल्या फला अक्बलो  मिनका का अन्ना लेयत  ताताव्वुला अलैका फलां  युमना'का  ज़लेका  मिनर रहमते  बी  वल एहसाने इलाय्वा  वत  तफज्ज़ुले   अलयवा    बे जूदेका  व करामेका फ़रहम  अब्दाकल जाहिला  व जुड़  अलैहे  बे फजले एह्सानेका  इन्नका जव्वादुन करीमुंन; अलहम्दो  लिल्लाहे  मलिकिल मुल्के  मुज्रियल फुल्के मुसक्खिरीर  रियाहे  फलिकाल इस्बाहे दय्वानिद देने रब्बिल आलामीना अलहम्दो लिल्लाहे अला हिल्मेही बा'दा  इल्मेही वल हम्दो लिल्लाहे अला अफ्वेही बा'दा औद्रतेही वल हम्दो लिल्लाहे अला तूले अनातेही फी घज़बेही व होवा  क़दीरून अला मा युरीदो अलहम्दो लिल्लाहे खालिकिल  खल्के बसितिर रिज्के  फालिकाल इस्बाहे  जिल जलाले वल इक्रामे  वल  फजले वल आना' अमिल  लज़ी  बा'दा  फला  युरा   क़रुबा  फशाहेदन  नजवा  तबारका   ता'अला; अल  हम्दो  लिल्लाहिल लज़ी  लिसा  लहू मोनाज़े'उन  यु'अदेलोहू व ला शाबीउन युशाकेलोहू   ला ज़हीरून यु'अज़िदोहू  कहरा बे इज्ज़तेहिल 'इज्जा ' वा  तवाजा अ  ले अज़मथिल उज़मा'ओ फा  बलागा   बे  औदरातेही मा यशा'; अल हम्दो लिल्लाहिल लज़ी युजीबोनी हीना उनदीहा वा यस्तोरो अलय्या कुल्ला औरतिन वा अना 'सीहे वा युअज़्ज़िमुन  ने'मता अलय्या फला  उजजीहे फा कम मिन मौहिबतिन  हनी'अतिन  क़द 'तनी वा अजीमतिन  मखूफतींन  क़द कफनी वा बह्जतिन  मूनेक़तिन क़द अरनी फा उसनी  अलैहे हमेदन वा अज़्कुरोहू मुसब्बेहन; अल हम्दो लिल्लाहिल लज़ी  ला युह्ताको हिजबोहू  वा ला युग्लको  बबोहू वा ला  युरददो सा'एलोहू  वा ला  युखाय्याबो अमेलोहू ; अल हम्दो लिल्लाहिल लज़ी यु'मिनुल  खा'एफीना वा युनाजी सलेहीना वा यर्फा'उल मुस्तज़'अफीना  वा यज़ा'उल मुस्तक्बेरीना वा यूहलेको मुलूकन  वा यस्ताख्लिफो  आखरीना  वल  हम्दो लिल्लाहे क़सिमिल   जब्बरीना मुबीरिज़ ज़लेमीना  मुद्रेकिल  हरेबीना नकालिज़  ज़ालेमीना सरीखिल  मुस्तसरेखीना  मौज़े'   हजतित   तलेबीना मो'तमादिल मो'मिरलीना; अल हम्दो लिल्लाहिल लज़ी मिन खश्यातेही तरदुस  समा'  वा  स्लिक्कानोहा  वा  तर्जुफुल  अरज़ो  वा उम्मारोहा  वा तमूजुल  बिह'अरो  वा मन  यस्बहो  फी  गमरातेहा; अल हम्दो लिल्लाहिल लज़ी हदाना ले हाजा वा मा कुन्ना ले नह्तदी या लौ ला अन हदानल' ला अहो; अल हम्दो लिल्लाहिल लज़ी यखलोको वा लम  युखलाक  वा यार्ज़ोको  वा  ला युर्ज़ाको  वा  उत'एमो वा  ला युत'अमो  वा युमीतुल अहया' वा  युहयिल  मौता वा होवा हय्युन ला यमूतो बे यदेहिल  खैरो वा होवा अला कु'ले शै'इन  क़दीरून; अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदीन  अब्देका वा  रसूलेका  वा  अमीनेका वा  सफिय्येका  वा हबीबेका  वा खियारातेका  मिन खल्केका  वा हाफ़िज़े  सिर्रेका  वा मुबल्लिगे  रिसलातेका  अफ्ज़ला  वा  अहसान  वा अज्मला  वा अक्मला  वा आजका  वा अन्मा  वा अत्याबा  वा  अतहरा  वा  अस्ना  वा अक्सरा  मा सल्लैता  वा बरकता  वा तरह-हमता वा तहन-नन्ता  वा सल्लामता  अला अहदीन  मिन इबादेका  वा अंबिया'एका वा रुसुलेका वा सिफ्वातेका वा अह'ईल करामाते अलैका मिन खल्केका; अल्लाहुम्मा वा सल्ले अलिया अली-इन अमीरिल मो'मिनीना वा वसिय्ये रसूले रब्बिल आलामीना अब्देका वा वलिय्येका वा अखी   रसूलेका वा हुज्जतेका  अला खल्केका वा अयातेकल कुबरा वान्नाबा'ईल अजीमे वा सल्ले अलस सिद्दिक़तित तहिराते फतिमताज़ ज़हरा'इ सैय्यिदते निसा'ईल आलामीना वा सल्ले अला सिब्तर रहमते  वा इमामयिल  हदल  अल  'सने  वल हुसैने  सैय्यिदै  शाबाबे अहलिल जन्नते  वा  सल्ले  अला  'इम्मतिल मुस्फिमीना  अलिय्यिब्निल  हुसैने वा मोहम्मद इब्ने अली-इन वा जाफर-इब्ने मोहम्मदीन  वा  मूसा-इब्ने जाफरिन  वा  अली-इब्ने मूसा  वा मोहम्मद-इब्ने  अली-इन वा अली-इब्ने मोहम्मदीन  वल  हसन-इब्ने अली-इन वल खालाफिल  होदियिल मह्देय्ये  हुज-अतेका  अला  इबादेका वा उमाना'एका फी  बिलादेका सलातन  कसीरतन  दाए-मतन; अल्लाहुम्मा  वा सल्ले अला वालिय्ये अम्रेकल  क़ा.एमिल  मो'अम्माले  वा अद्लिल मुन्ताज़ारे  वा हुफफाहो  बे मला 'एकत्कल मुक़र्रबीना वा  आइदोहू   बे रूहिल औदोसे  या रब्बल आलामीना, अल्लाहुम्माज अलहुद  दा'इया  इला  किताबेका  वल आएमा  बे दीने कस्ताख्लिफ्हो फिल अर्जे कमास्ताख्लाफ्तल  लज़ीना मिन आब्लेही   मक्किन  लहू  दीनाहुल लाज़िअर  ताजैताहू  लहू अब्दिल्हू मिन बा'दे खौफ़ेही अमनन   या'बोदोका युशिको  बेका  शै'अन: अल्लाहुम्मा 'इज्ज़ाहू वा   'जीज़  बही  वान्सुर्हू वा अन्तासिर बही वान्सुर्हो  नस्रण  अजीजान  वाफ्ताह  लहू  फतहन यसीरण  वज्लाल लहू  मिन लादुनका  सुल्तानन  नसीरण; अल्लाहुमा अज़्हिर बही दीनाका वा सुन्नता नाबिय्येका  हत्ता ला यस्ताख्फ़ी बे शै'इन  मिनल  हक्के  मखाफता अहादीन मिनल खल्के; अल्लाहुम्मा  इन्ना  नर्गबो  इलैका फी दौलातिन करीमतीं  तो'इज्जो  बेहाल  इसलामा  वा  अहलहू  वा  तोज़िल्लो  बहिन  नीफाक़ा वा अहलहू वा तज'अलोना फीहा मिनद दोया अते  इला  ता'अतेका  वल  क़दाते इला  सबी'लका  वा तर्ज़ोकोना बेहा करामतेद   दुन्वा वल  आखिरते ; अल्लाहुम्मा मा अर्रफ्तना मिनल हक्के फा हम्मिल्नाहो वा मा क़सुरना अंहो   फा बल्लिग्नहो ; अल्लाहुम्मल मुम  बही  'सना वश'अब बही सद'अना  वर्तुक  बेहि फत्क़ना  वा कस्सिर बेहि किल्लातना वा अ'जीज़  बेहि  ज़िल्लाताना, व-अगने  बेहि आ'इलाना वक्ज़े  बेहि अन मग्रा-मिंना वज्बुर बेहि फक्रना  व सुददा बेहि खाल्लाताना   यस्सिर  बेहि  उसराना    बययिज़  बेहि वुजूहना  व फुक्का  बेहि  असराना    अन्जिः बेहि तलेबतना  व-अह्जिज़  बेहि मावा'इदना    अस्ताजिब  बेहि दा'वतना  'तिना  बेहि सु'ऊलना    बलिघ्ना   बेहि मिनद  दुन्या  वल आखिरते अमलना  'तिना बेहि फुका राग्बतेना या  खैरल  मसो'लीना  औसा' अल  मो'तीनाश्फे  बही  सुदूरना  व अज्हिब बेहि घिज़ा कुलूबेना  वहदिना  बेहि लेमाख्तुलेफा फीहे मिनल हक्के बे इज्नेका इन्नका तहदी मन तशाओ  इला सिरातीं  मुस्ताकीमिन वंसुरना  बेहि अलिया  अदुव्वेका   अदुव्वेना  इलाहिल  हक्के आमीना  अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कू   इलैका  फ़क़द  नबिएना  सलावातोका  अलैहे  व आलेही  व गैबतन  वलिएना    कस्रता  अदुव्वेना  व किल्लता  अदादेना  व शिददतल  फिराने  बिना वा तज़होराज़ ज़माने अलैना  फासलिए  '  मोहम्मदीन  आलेही वा अ'इन्ना अला ज़लेका बे फातहिन् मिनका तो'अज्जिलोहो  बे ज़ुर्रे तक्शिफोहू वा नसरीन तो'इज्ज़ोहू सुल्ताने  हक्कींन तोज्हिरोहू वा रहमतींन मिनका तोजल्लिल्नाहा वा आफियातिन मिनका तुल्बिसोनाहा   बे  रहमतेका या  अर्हमर राहेमीन.

 अल्लाहूम्मा  सल्ले  अला  मोहम्मदीन  वा  आले  मोहम्मद   

 

  بسم الله الرحمن الرحيم

اللّهُمَّ إنِّي أَفْتَتِحُ الثَّنَاءَ بِحَمْدِكَ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنِّقِمَةِ، وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. اللّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ، فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مِدْحَتِي، وَأَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي، وَأَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي، فَكَمْ يَا إلهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا، وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا، وَعَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا، وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، وَحَلْقَةِ بَلاءٍ قَدْ فَكَكْتَهَا؟ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً. الْحَمْدُ لِلّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا، عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لا مُضَادَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ، وَلا مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ.الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ، وَلا شَبِيهَ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ. الْحَمْدُ لِلّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ، الظَّاهِرِ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ، الْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ، الَّذِي لا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ، وَلا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إلاَّ جُوداً وَكَرَماً إنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ. اللّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ، مَعَ حَاجَةٍ بِي إلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ، وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ. اللّهُمَّ إنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي، وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي، وَصَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي، وَسِتْرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي، وَحِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَإي وَعَمْدِي  أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ، وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إجَابَتِكَ، فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً، وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً لا خَائِفاً وَلا وَجِلاً، مُدِلاً عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إلَيْكَ، فَإنْ أَبْطَأ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الأُمُورِ، فَلَمْ أَرَ مَوْلَىً كَرِيماً أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِنْكَ عَلَيَّ، يَارَبِّ، إنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّي عَنْكَ  وَتَتَحَبَّبُ إلَيَّ فأَتَبَغَّضُ إلَيْكَ، وَتَتَوَدَّدُ إلَيَّ فَلا أَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ، فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالإحْسَانِ إلَيَّ، وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إحْسَانِكَ إنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ. الْحَمْدُ لِلّهِ مَالِكِ الْمُلْكِ، مُجْرِي الْفُلْكِ، مُسَخِّرِ الرِّيَاحِ، فَالِقِ الإصْبَاحِ، دَيَّانِ الدِّينِ، رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى طُولِ أَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ. الْحَمْدُ لِلّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ، بَاسِطِ الرِّزْقِ، فَالِقِ الإصْبَاحِ، ذِي الْجَلالِ وَالإكْرَامِ وَالْفَضْلِ وَالإنْعَامِ الَّذِي بَعُدَ فَلا يُرَى، وَقَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوَى، تَبَارَكَ وَتَعَالَى. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَادِلُهُ، وَلا شَبِيهٌ يُشَاكِلُهُ، وَلا ظَهِيرٌ يُعَاضِدُهُ، قَهَرَ بِعِزَّتِهِ الأَعِزَّاءَ، وَتَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ، فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أُنَادِيهِ، وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا أَعْصِيهِ، وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلا أُجَازِيهِ، فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَانِي، وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي، وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي؟ فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِداً، وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحاً. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لا يُهْتَكُ حِجَابُهُ، وَلا يُغْلَقُ بَابُهُ، وَلا يُرَدُّ سَائِلُهُ، وَلا يُخَيَّبُ آمِلُهُ. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ، وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ، وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَيُهْلِكُ مُلُوكاً وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ قَاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهَارِبِينَ، نَكَالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مَوْضِعِ حَاجَاتِ الطَّالِبِينَ، مُعْتَمَدِ الْمُؤْمِنِينَ. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرْعُدُ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا، وَتَرْجُفُ الأَرْضُ وَعُمَّارُهَا، وَتَمُوجُ الْبِحَارُ وَمَنْ يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي يَخْلُقُ وَلَمْ يُخْلَقْ، وَيَرْزُقُ وَلا يُرْزَقُ، وَيُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ، وَيُمِيتُ الأَحْيَاءَ، وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ،بِيَدِهِ الْخَيْرُ،وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَوَأَمِينِكَ وَصَفِيِّكَ وَحَبِيبِكَوَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَحَافِظِ سِرِّكَ، وَمُبَلِّغِ رِسَالاتِكَ أَفْضَلَ وَأَحْسَنَ وَأَجْمَلَ وَأَكْمَلَ وَأَزْكَى وَأَنْمَى وَأَطْيَبَ وَأَطْهَرَ وَأَسْنَى وَأَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَتَحَنَّنْتَ وَسَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَصِفْوَتِكَ وَأَهْلِ الْكَرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ. اللّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ وَأَخِي رَسُولِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ، وَآيَتِكَ الْكُبْرَى، وَالنَّبَأَ الْعَظِيمِ، وَصَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَى سِبْطَيِ الرَّحْمَةِ، وَإمَامَيِ الْهُدَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَصَلِّ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالْخَلَفِ الْهَادِي الْمَهْدِيِّ، وَأُمَنَائِكَ فِي بِلادِكَ صَلاةً كَثِيرَةً دَائِمَةً. اللّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى وَليِّ أَمْرِكَ الْقَائِمِ الْمُؤَمَّلِ، وَالْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ، وَحُفَّهُ بِمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ. اللّهُمَّ اجْعَلْهُ الدَّاعِيَ إلَى كِتَابِكَ، وَالْقَائِمَ بِدِينِكَ، اسْتَخْلِفْهُ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ، مَكِّنْ لَهُ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ لَهُ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْناً يَعْبُدُكَ لا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً. اللّهُمَّ أَعِزَّهُ وَأَعْزِزْ بِهِ، وَانْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ، وَانْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً، وَاجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً. اللّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتَّى لا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ. اللّهُمَّ إنَّا نَرْغَبُ إلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الإسْلامَ وَأَهْلَهُ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إلَى طَاعَتِكَ، وَالْقَادَةِ إلَى سَبِيلِكَ، وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَحَمِّلْنَاهُ، وَمَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ. اللّهُمَّ الْمُمْ بِه شَعَثَنَا، وَاشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا، وَارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا، وَكَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا، وَأَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا، وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا، وَاقْضِ بِهِ عَنْ مُغْرَمِنَا، وَاجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا، وَسُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا، وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا،    وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا،وَفُكَّ بِهِ أَسْرَنَا،وَأَنْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا،وَأَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِيدَنَا،وَاسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا،وَأَعْطِنَا بِهِ سُؤْلَنَا،وَبَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ آمَالَنَا،وَأَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا،يَا خَيْرَ الْمَسْؤُولِينَ، وَأَوْسَعَ الْمُعْطِينَ،اشْفِ بِهِ صُدُورَنَا،وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا،وَاهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَانْصُرْنَا بِهِ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّنَا إلهَ الْحَقِّ آمِينَ. اللّهُمَّ إنَّا نَشْكُو إلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَغَيْبَةَ وَلِيِّنَا، وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا، وَقِلَّةَ عَدَدِنَا، وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا، وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَعِنَّا عَلَى ذلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ، وَبِضُرٍّ تَكْشِفُهُ، وَنَصْرٍ تُعِزُّهُ، وَسُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ، وَرَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا، وَعَافِيَةٍ مِنْكَ تُلْبِسُنَاهَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

 

 

हिंदी अनुवाद

ऐ माबूद ! तेरी हम्द के ज़रिये तेरी तारीफ की शुरुआत करता हूँ और तो अपने एहसान से राहे रास्त दिखाने वाला है और मुझे यक़ीन है की तो माफ़ी देने, मेहरबानी करने के मक़ाम पर सब से बढ़ कर रहम-व-करम करने वाला है और शिकंजा और अज़ाब के मौक़े पर सब से सख्त अज़ाब देने वाला है, और बड़ाई और बुज़ुर्गी के मक़ाम पर तू तमाम क़ाहिरों और जाबिरों से बढ़ा हुआ है! ऐ अल्लाह ! तू ने मुझे इजाज़त दे रखी है की तुझ से दुआ व सवाल करूँ, बस ऐ सुनने वाले अपनी यह तारीफ सुन और ऐ मेहरबान मेरी दुआ कबूल फरमा. ऐ बख्शने वाले मेरी खता माफ़ कर, बस ऐ मेरे माबूद ! कितनी हे मुसीबतों को तुने दूर किया और कितने अंदेशों को हटाया और ख़ताओं से दर गुज़र की रहमत को आम किया और बलाओं के घेरे को तोड़ा और रिहाई दी, हमद इस अल्लाह के लिए है जिस ने न किसी को अपनी ज़ौजा (पत्नी) बनाया और न किसी को अपना बेटा बनाया न ही सल्तनत में इस का कोई शरीक है और न वो आजिज़ है के कोई इस का सरपरस्त हो, इस की बड़ाई ब्यान करो! बहुत बड़ाई हम्द अल्लाह के लिए है इस की तमाम खूबियों और इस की सारी नेमतों के साथ हम्द इस अल्लाह के लिए है और इस की तमाम खूबियों और इस की सारी नेमतों के साथ हम्द इस अल्लाह के लिए है जिस की हुकूमत में इस का कोई मुखालिफ नहीं न इस के हुक्म में कोई रुकावट डालने वाला है , हम्द इस अल्लाह के लिए है जिस की आफ्रीनश में कोई इस का शरीक नहीं और इस का बड़ाई में कोई इस जैसा नहीं! हमद इस अल्लाह के लिए है के जिस का हुक्म और हम्द खलक में आशकार है इस की शान इस की बख्शीश के साथ ज़ाहिर है, बिन मांगे देने में इस का हाथ खुला हुआ है वही है जिस के खज़ाने कभी कम नहीं होते और कसरत के साथ अता करने से इस की बख्शीश और सखावत में इजाफा होता है क्योंकि वो ज़बरदस्त अता करने वाला है. ऐ माबूद! मै सवाल करता हूँ तुझ से बहुत में से थोड़े का जबकि मुझे इस की बहुत ज़्यादा हाजत है और तो हमेशा इस से बेनेयाज़ है वो नेमत मेरे लिए बहुत बड़ी और तेरे लिए इस का देना आसान है, ऐ माबूद ! बेशक तेरा मेरे गुनाह को माफ़ करना मेरी खता से तेरी दर गुज़र  मेरे सितम से तेरी चश्म-पोशी मेरे बुरे अमल की परदापोशी मेरे बहुत से जुर्मों पर तेरी बुर्दबारी है जबकि इन में से कुछ मै ने भूल कर और कुछ जान बूझ कर किये हैं तब भी इस से मुझे तमा हुई की मै तुझ से वो मांगूं जिस का मै हक़दार नहीं, चुनांचेह तुने अपनी रहमत से मुझे रोज़ी दी और अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाए, क़बूलियत की पहचान कराई, बस अब मै तुझे बस अब मै बा अमन होकर तुझे पुकारता हूँ और सवाल करता हूँ, उल्फत से न डरे और घबराए और मुझे नाज़ है के  इस बारे में तेरी बारगाह में आया हूँ बस अगर तू ने क़बूलियत में देर की तो मै बे वजहे नादानी तुझ से शिक्वह करूँगा अगरचे वो ताखीर कामो के नताएज से मुताअल्लिक तेरे इल्म में मेरे लिए बेहतरी की हामिल हो बस मै ने तेरे सिवा कोई मौला नहीं देखा जो मेरे जैसे पस्त बन्दे पर मेहरबान और साबिर हो, ऐ परवरदिगार ! तू मुझे पुकारता है तो मै तुझ से मुंह मोड़ता हूँ, तू मुझ से मोहब्बत करता है तो मै तुझ से खफगी करता हूँ, तू मेरे साथ उल्फत करता है तो मै बेरूखी करता हूँ, जैसे के मेरा तुझ से कोई एहसान रहा हो, तो भी मेरा यह तर्ज़े अमल तुझे मुझ पर रहमत फरमाने और मुझ पर  अपनी अता और बख्शीश के साथ फ़ज़ल व एहसान से सखावत फर्मा है, बेशक तू बहुत देने वाला सख़ी है, हम्द है इस अल्लाह के लिए जो सल्तानानत का मालिक, किश्ती को रवां करने वाला, हवाओं को काबू रखने वाला, सुब्ह को रोशन करने वाला और कयामत में जज़ा देने वाला जहानों का परवरदिगार है, हम्द है अल्लाह की के जानते हुए भी बुर्दबारी से काम लेता है, और हम्द है इस अल्लाह की जो कुव्वत के बा-वजूद माफ़ करता है, और हम्द है इस अल्लाह की जो हालते गज़ब में भी बड़ा बुर्दबार है, और वो जो चाहे इसे कर गुज़रने की ताक़त रखता है, हम्द है इस अल्लाह की जो मखलूक को पैदा करने वाला रोज़ी कुशादा करने वाला सुबह को रौशनी बख्शने वाला सा'हबे जलालत-व-करम और फ़ज़ल-व-नेमत का मालिक है जो ऐसा दूर है के नज़र नहीं आता और इतना क़रीब है के सरगोशी को भी जानता है, वो मुबारक और बरतर है, हम्द है इस अल्लाह की जिस का हंसर नहीं, जो जो इस से झगड़ा करे, न कोई इस जैसा है के इस का कोई हमशक्ल हो, न कोई इस का मददगार-व-हम्कार है, वो अपनी इज्ज़त में सब इज्ज़त वालों पर ग़ालिब है, और सभी अज़मत वाले इस की अज़मत के आगे झुकते है, वो जो चाहे इस पर कादिर है, हम्द है अल्लाह की जिसे पुकारता हूँ तो वो जवाब देता है और मेरी बुराई की परदापोशी करता है, मै इस की नाफ़रमानी करता हूँ तो भी मुझे बदी बदी नेमतें देता है के जिन का बदला मै इसे नहीं देता, बस इस ने मुझ पर कितनी ही खुशगवार इनायतें और बख्शिशें की है, कितनी ही खतरनाक आफतों से मुझे बचा लिया है, कई हैरत अंगेज़ खोशियाँ मुझे दिखाईं हैं, ब इन पर इस की हम्द ओ सीना करता हूँ, और लगातार इस का नाम लेता हूँ, हम्द है अल्लाह की के जिसका पर्दा हटाया नहीं जा सकता और इस के रहमत का दर कभी बंद नहीं होता इस का सायेल खाली नहीं जाता और इस का उम्मेदवार मायूस नहीं होता, हम्द है अल्लाह की जो डरने वालों को पनाह देता है, नेकोकारों को निजात देता है, लोगों के दबाये हुए को उभारता है, बदा बन्ने वालों को नीचा दिखाता है, बादशाहों को तबाह करता और इन की जगह दूसरों को ले आता है, हमद है अल्लाह की के, वोह धौंसियों का ज़ोर तोड़ने वाला, जालिमों को बर्बाद करने वाला, फरयादियों को पहुँचने वाला और बेइन्साफों को सज़ा देने वाला है, वो दाद्खाहों का दादरस हाजात तलब करने वालों का ठिकाना और मोमिनों की टेक है, हम्द है इस अल्लाह की जिस के खौफ से आसमान और आसमान वाले लरज़ते हैं, ज़मीन और इसके आबकार दहल जाते हैं, समुन्द्र लरज़ते हैं, और वोह जो उनके पाँव में तैरते हैं, हम्द है अल्लाह की जिस ने हमें यह हिदायत की राहे रास्त दिखाई है, और हम हरगिज़ हिदायत ना पा सकते अगर अल्लाह त'आल़ा हमें हिदायत ना फरमाता, हम्द है इस अल्लाह की जो खलक करता है और वोह मखलूक नहीं, वो रिज्क़ देता है मर्ज़ूक नहीं, वोह खाना खिलाता है और खाता नहीं, वोह जिन्दों को मारता है और मरे हुओं को ज़िंदा करता है, वोह ऐसा ज़िंदा हैजिसे मौत नहीं, भलाई इसी के हाथ में है और वोह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, ऐ माबूद ! अपनी रहमत हज़रत मुहम्मद (स:अ) पर नाज़िल फर्मा जो तेरे बन्दे, तेरे रसूल, तेरे अमानतदार, तेरे बर्गाजीदाह, तेरे हबीब, तेरे मखलूक में से सब से पसंदीदा हैं, तेरे राज़ के पासदार हैं और तेरे पैगामों को पहुंचाने वाले हैं, इन पर रहमत कर, बेहतरीन, नेकोतरीन ज़ेबातारीन, कामिल्तारीन, रू-इदा तरीन, पाकीज़ा तरीन, शफाफ तरीन, रौशन तरीन, और तू ने जो बहुत रहमत की बरकत दी, नवाजिश की, मेहरबानी की, और दरूद भेजा अपने बन्दों में, अपने नबियों अपने रसूलों, और अपने बुजुर्गो में से किसी एक पर और जो तेरे यहाँ बुज़ुर्गी वाले हैं तेरी मखलूक में से! ऐ माबूद! अमीरुल मोमिनीन अली (अ:स) पर रहमत फर्मा जो जहानों के परवरदिगार के रसूल के वासी हैं तेरे बन्दे तेरे वली तेरे रसूल के भाई तेरे मखलूक पर तेरी हुज्जत तेरी बहुत बड़ी निशानी और बहुत बिनाय अज़ीम है और सिददिका ताहिरा फातिमा (सलामुल लाहो अलैहा) पर रहम  फर्मा जो तमाम जहानों की औरतों की सरदार हैं और नबी-ए-रहमत के दो नवासों और हिदायत वाले दो अ'इम्माह  हसन (अ:स) और हुसैन (अ:स) पर रहमत फर्मा जो जन्नत के जवानों के सय्यद व सरदार हैं और मुसलमानों के अ'इम्माह (अ:स) पर रहमत फर्मा के वो अली जैन अल-आबेदीन(अ:स), मोहम्मद अल-बाक़र (अ:स), जाफर अल-सादिक़ (अ:स), मूसा अल-काज़िम (अ:स), अली अल-रज़ा (अ:स), मुहम्मद तक़ी अल-जवाद (अ:स), अली नक़ी (अ:स), अल-हादी (अ:स), हसन अल-अस्करी (अ:स), और बेहतरीन सपूत हादी अल-महदी (अ:स) हैं जो तेरे बन्दों पर तेरी हुज्जतें और तेरे शहरों में तेरे अमीन हैं, इन पर रहमत फर्मा बहुत बहुत, हमेशा हमेशा ! ऐ माबूद!  अपने वली-ए-अम्र पर रहमत फर्मा के जो क़ाएम, उम्मिदगाहे-दिल, और मोंतज़र है इसके गिर्द अपने मक्रिब फरिश्तों का घेरा लगा दे और रूह-अल-क़ुद्स के ज़रिये इसकी ताईद फर्मा, ऐ जहानों के परवरदिगार, ऐ माबूद ! इसे अपनी किताब की तरफ दावत देने वाला और अपने दीन के लिए क़ाएम करार दे, इसे ज़मीन में अपना ख़लीफा बना जैसे इनको ख़लीफा बनाया जो इस से पहले हो गुजरें हैं, अपने पसंदीदा दीन को इस के लिए पायेदार बना दे इसके खौफ के बाद इसे अमन दे की वो तेरा इबादत गुज़ार है, किसी को तेरा शरीक नहीं बनाया, ऐ माबूद! इसे मोअज़-जीज़ फर्मा और इसके ज़रिये मुझे इज्ज़त दे मै इस की मदद करूँ और इसेक ज़रिये मेरी मदद फर्मा इसे ब-इज्ज़त मदद दे और इसे आसानी के साथ फ़तह दे, और इसे अपनी तरफ से कुव्वत वाला मददगार अता फर्मा, माबूद!इस के ज़रिये अपने दीं और अपने नबी की सुन्नत को ज़ाहिर फर्मा, यहाँ तक के हक़ में से कोई चीज़ मखलूक के खौफ से मख्फी व पोशीदा न रह जाए, ऐ माबूद! हम ऐसी बरकत वाली हुकूमत की ख़ातिर तेरी तरफ रगबत रखते हैं जिस से तू इस्लाम और अहले-इस्लाम को क़ुव्वत दे और नेफ़ाक़ और अहले नेफ़ाक़ को ज़लील करे और इस की हुकूमत में हमें अपनी इता-अत के तरफ बुलाने वाले और अपने रास्ते के तरफ रहनुमाई करने वाले करार दे और इस के ज़रिये हमें दुनिया और आखिरत की इज्ज़त दे, ऐ माबूद! जिस हक़ की तू ने हमें मारेफ़त कराई इस के तहम्मुल की तौफीक दे और जिस से हम क़ासिर रहे इस तक पहुंचा दे, अ माबूद! इस के ज़रिये हम बिखरों को जमा कर दे, इस के ज़रिये हमारे झगड़े ख़तम कर और हमारी परेशानी दूर फर्मा, इसके ज़रिये हमारी क़िल्लत को कसरत और ज़िल्लत को इज्ज़त में बदल दे, इसके ज़रिये हमें नादार से तवंगर बना और हमारे क़र्ज़ अदा कर देइसके ज़रिये हमारा फ़क्र दूर फर्मा दे, हमारी हाजतें पूरी कर दे, और टंगी को आसानी में बदल देइसके ज़रिये हमारे चेहरे रौशन कर और हमारे कैदियों को रिहाई देइसके ज़रिये हमारी हाजात बर ला और हमारे वादे निभा दे , इसके ज़रिये हमारी दुआएं कबूल फर्मा और हमारे सवाल पूरे कर दे, इस के ज़रिये दिनिया व आखिरत में हमारी उम्मीदें पूरी फर्मा और हमें हमारी दरखास्त से ज़्यादा अता कर, हमारे ऐ सवाल किये जाने वालों में सब से बेहतरीन और ऐ सब से ज़्यादा अता करने वाले, इस के ज़रिये हमारे सीनों को शिफा दे और हमारे दिलों से बुग्ज़ व कीना मिटा दे जिस हक़ में हमारा इख्तालाफ है, अपने हुक्म से इस के ज़रिये हमें हिदायत फर्मा, बेशक तू जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ ले जाता है, इस के ज़रिये अपने और हमारे दुश्मन पर हमें गलबा अता फर्मा, ऐ सच्चे खुदा ऐसा ही हो, ऐ माबूद ! हम शिकायत करते हैं तुझ से अपने नबी के उठ जाने की, के उन पर और उन की आल (अ:स) पर तेरी रहमत हो और अपने वली की पोशीदगी की और शाकी है दुश्मनों की कसरत और अपनी क़िल्लत तादाद और फ़ितनों की सख्ती और हवादिस-ए-ज़माना की यलगार की शिकायत करते हैं, बस मुहम्मद और इन की आल पर रहमत फर्मा इन पर फ़तह के साथ और इस में जल्दी करके तकलीफ दूर करदे, नुसरत से इज्ज़त अता कर, हक़ के गलबे का इज़हार फर्मा, ऐसी रहमत फर्मा जो हम पर साया करे और अमन अता कर जो हमें महफूज़ बना दे, रहम फर्मा ऐ सब से ज़्यादा रहम करने वाले

                  

            

कृपया अपना सुझाव syedjnaqvi@gmail.com पर भेजें